×
Wyszukaj w serwisie

Uwaga przedsiębiorcy - zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

31 marca 2009r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy.

Wniosek ten będzie jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Druk wniosku o wpis  do ewidencji działalności gospodarczej jest również:

- wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
- wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
- zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

W/w wnioski są zwolnione z opłat.

Wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami:

- jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika
- jako formularz papierowy przesłany listem poleconym, ale z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy
- elektroniczne przesłany bez podpisu elektronicznego - wniskodawca zobowiązany stawić się w urzędzie gminy w celu podpisania wniosku. Podjęcie działalności w takim przypadku może nastąpić dopiero od daty podpisania wniosku.
- elektronicznie podpisany podpisem elektronicznym

Uwaga!

Wprowadzenie zasady "jednego okienka" nie zwalnia przedsiębiorców, w określonych sytuacjach, od konieczności załatwiania spraw w pozostałych urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście, przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym np. informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności  objętej podatkiem od towarów i usług - VAT.

Formularze wniosku będą dostępne na stronie internetowej Gminy Komprachcice BIP w zakładce "działalność gospodarcza".


PDFInstrukcja wypełniania wniosku (59,57KB)

PDFWzór wniosku (1,03MB)