×
Wyszukaj w serwisie

Kanalizacja Ochodze, Domecko, Wawelno,

K O M U N I K A T

Urząd Gminny w Komprachcicach przystępuje do realizacji zadania polegającego na wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ochodze – Komprachcice, Domecko, Wawelno.

Wiele budynków istniejących, wszystkie wybudowane w ostatnich 5 latach oraz budynki w trakcie budowy nie zostały uwzględnione w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej.            

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców i właścicieli powyższych nieruchomości aby zgłaszali do tut. Urzędu Gminy chęć podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej.

            Wzywa się również wszystkich posiadających projekty budowlane przyłączy lub odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o dostarczenie ich do tut. Urzędu Gminy celem włączenia ich w zakres obecnych robót.

            Ze względu na termin realizacji inwestycji Urząd Gminy w Komprachcicach przyjmuje wnioski mieszkańców do dnia 13 kwietnia 2012 roku

 

                                                                                      Wójt Gminy Komprachcice