×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
dla mieszkańców posiadających techniczne możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
 
          Informuje się mieszkańców gminy Komprachcice,  iż od miesiąca kwietnia prowadzone są intensywne kontrole posesji nie posiadających podpisanych umów na odbieranie ścieków komunalnych, pomimo stworzonych warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
          Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
 
Kontrole są prowadzone przez pracowników posiadających upoważnienie Wójta Gminy Komprachcice wraz z udziałem przedstawicieli ZGKiM jako eksploatatora sieci.
 
          Podczas kontroli właściciele nieruchomości powinni również udokumentować dotychczasowy sposób postępowania ze ściekami poprzez okazanie:
 
1) umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką  
    organizacyjną lub przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
    działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
    nieczystości ciekłych,
2) dowodów płacenia za takie usługi,  za ostatni kwartał 2008 r.
 
Wywóz ścieków przez rolnika, który nie może wystawić potwierdzenia jest traktowany jako nielegalne odprowadzanie ścieków.
 
Właścicielom nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej zostanie wyznaczony ostateczny termin wykonania obowiązku.
 
Brak wykonania przyłącza i podpisania umowy w wyznaczonym terminie będzie skutkował skierowaniem sprawy na dalszą drogę karno – administracyjną, w myśl w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:
 
1) wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do  istniejącej sieci kanalizacyjnej art. 5 ust. 7 ustawywykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2)  nałożenie sankcji grzywny - art. 10 ust. 2
 
 
KOMPRACHCICE, 11.04.2008 R.