×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
dla mieszkańców nie posiadających podpisanej umowy na odbieranie
odpadów komunalnych
 
         Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice uchwalonego uchwałą Nr XXXI/227/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 26 czerwca 2006 r. z późn. zmianami - Uchwała Nr XII/82/08 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2008 r.
 
Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:
  • wyposażenie nieruchomości w pojemnik lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;
  • korzystanie z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności;
Nadzór nad realizacją powyżej określonych obowiązków sprawuje Wójt Gminy.
 
Po sporządzeniu wykazu właścicieli posesji, którzy nie posiadają podpisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych, Gmina rozpocznie intensywne kontrole w/w zakresie. 
 
          Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usługwykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
 
W związku z tym wzywa się wszystkich mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku do zawarcia umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym do tego przedsiębiorcą.
 
Brak podpisanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych będzie skutkował skierowaniem sprawy na dalszą drogę karno – administracyjną, w myśl w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:
 
1) wydanie decyzji administracyjnej z urzęduart. 6 ust. 7 ustawy
2) nałożenie sankcji grzywny - art. 10 ust. 2 i 2a ustawy.
 
 
KOMPRACHCICE, 11.04.2008 R.