×
Wyszukaj w serwisie

Obowiązek podłączenia posesji do istniejącej kanalizacji

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowościach Żerkowice, Chmielowice, Osiny, Komprachcice i Polska Nowa Wieś wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel posesji w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie ZGKiM celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. ZGKiM. Właścicielem sieci jest WiK Opole. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.