×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

KOMUNIKAT
 
DOTYCZY STYPENDIUM SZKOLNEGO
 
Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) pomoc materialna przysługuje:
 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jeżyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkól niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe.
 
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł.
 
Formy udzielania stypendium szkolnego:
 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
 4. pieniężna, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.
 
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rozinnych, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielkich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych o osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 1. rodziców lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły
 2. dyrektora szkoły,
 3. stypendia szkolne mogą być przyznawane z urzędu.
Dyrektor szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Druk wniosku znajduje się ze stronie internetowej www.komprachcice.pl
Do pobrania w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach (budynek Urzędu Gminy, pokój 202) oraz w sekretariatach szkół gminy Komprachcice.
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie 01-15 września 2008 roku (uczniowie) oraz 01-15 października 2008 roku (słuchacze) w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach (budynek Urzędu Gminy, pokój 202).
 
                                                                                    Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                             Paweł Smolarek
 
DOCOpinia dyrektora.doc (31,00KB)
DOCstypendium szkolne-druk.doc (108,50KB)