×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat - wyprawka szkolna 2009/2010

KOMUNIKAT
 
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2009/2010
 
 
1. Dofinansowanie zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku
    szkolnym 2009/2010 naukę:
- w klasach I-III szkoły podstawowej,
- w klasie I gimnazjum.
2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na
    członka rodziny:
- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
- przekracza w/w kwotę, ale w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa,np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
3. Wysokość dofinansowania wynosi:
do 150 zł - dla uczniów klas I szkół podstawowych,
do 150 zł - dla uczniów klas II szkół podstawowych,
do 170 zł - dla uczniów klas III szkół podstawowych,
do 280 zł- dla uczniów klas I gimnazjum.
4. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców
    zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą opiekuna
    ustawowego lub rodziców zastępczych.
6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
    2009/2010.
7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom
    zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT
    wystawiona imiennie na rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości             
    wartości pomocy.
8. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom
    ucznia do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników.
 
Wnioski należy składać do dyrektorów szkół – do 20 września 2009r.
 
Druki wniosków do pobrania w sekretariatach szkół.
 
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrektorem szkoły, której uczniem będzie dziecko w roku szkolnym 2009/2010.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 76, poz.642)