×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2010/2011

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2010/2011
Terminy rekrutacji

Lp.
Nazwa placówki
Termin rekrutacji
1
PP w Chmielowicach
01.03.2010-15.04.2010
2
PP w Komprachcicach
01.03.2010-15.04.2010
3
PP w Ochodzach
15.03.2010- 15.04.2010
4
PP w Polskiej Nowej Wsi
01.03.2010-15.04.2010
5
PSP w Domecku
15.03.2010- 15.04.2010
6
PSP w Wawelnie
15.03.2010- 15.04.2010

 
Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola należy pobrać w siedzibie placówek codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.
Przedszkola i oddziały przedszkolne działają na zasadzie powszechnej  dostępności.
 
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają
 1.dzieci w wieku 6 i 5 lat , odbywające roczne przygotowanie przedszkolne ;
 2.dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
   stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
   na postawie odrębnych przepisów;    
 3.dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
 4.dzieci już uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
 5.dzieci obojga pracujących rodziców.
 
Rekrutację prowadzi się wg  harmonogramu:
- wydawanie i przyjmowanie  kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,
-rozpatrywanie  przyjęć dzieci  w oparciu o złożone karty przez dyrektora placówki  (gdy liczba zgłoszonych dzieci nie jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu). W razie większej liczby chętnych dzieci dyrektor placówki  powołuje  komisję rekrutacyjną, w której skład wchodzą: dyrektor placówki, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rodziców)
-wywieszenie w dostępnym dla zainteresowanych miejscu imiennej listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz informacji o ponownym rozpatrzeniu wniosku dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte.
Uwaga! Rekrutacja obejmuje rok szkolny, więc niezbędne jest, w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, ponowne złożenie karty zgłoszenia.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.