×
Wyszukaj w serwisie

Projekt - CENTRUM AKTYWNOŚCI 45+

Projekt: ”Centrum Aktywności 45+ „ finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich . Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Cel projektu:
zwiększenie , podniesienie i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych i technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zniwelowanie barier psychologicznych i społecznych u 75 osób (tj. 53 kobiet i 22 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia ( w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu opolskiego i miasta Opole.
 
Projekt skierowany jest do osób :
  które ukończyły 45 lat,
  mieszkają na terenie powiatu opolskiego i miasta Opole
  bez zatrudnienia ( w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w 
   Powiatowych Urzędach Pracy)
  nieaktywne zawodowo .
 
 Uczestnikom projektu oferujemy:
  atrakcyjne szkolenia ( językowe i komputerowe)
  zdobycie nowych, praktycznych umiejętności z zakresu technik poszukiwania pracy,
  uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych
  wyposażenie w profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
  wsparcie doradczo – szkoleniowe w tym: diagnoza potrzeb szkoleniowych,
oracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu mający na celu dobór odpowiednich kursów zawodowych.
 uzyskanie dokumentu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje -certyfikat /uprawnienia.
 
Czas trwania projektu od 1 lipca 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku
 
Jak wziąć udział w projekcie?
1. pobierz i wypełnij dokumenty niezbędne do rekrutacji
2. pobierz i zapoznaj się z regulaminem rekrutacji
3. prześlij wypełnione dokumenty pod nr fax: 77 44 25 406 wew 102
4. lub na adres e- mail opole@gwarancja.com.pl
5. lub złóż osobiście lub wyślij do Biura Projektu
 
Biuro Projektu „ Centrum Aktywności 45+”
45-368 Opole
ul. Ozimska 48 pok. 21
 
W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną kandydat zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć dokumenty z oryginalnymi podpisami.

Dokumenty:
Uczestnicy, którzy chcą być zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą poprawnie wypełnić a następnie złożyć komplet dokumentów tj.:
1. Kopię dowodu osobistego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
2. Kartę rekrutacyjną - załącznik Nr 1 do regulaminu.
3. Deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik Nr 1.1 do karty rekrutacyjnej.
4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  
    osobowych - załącznik Nr 1.2 do karty rekrutacyjnej.
5. Oświadczenie o przynależności do wskazanej w §3 pkt 2 grupy docelowej - załącznik 
    Nr 1.3 do karty rekrutacyjnej.
6. W przypadku osób bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego
    Urzędu.
           
Pracy o statusie  bezrobotnego, w którym dokładnie podana będzie data rejestracji,
 
Wzory wszystkich formularzy i oświadczeń rekrutacyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz będą dostępne do pobrania w Biurze Projektu oraz urzędach gmin , w    PUP -ie, OPS-ach, MOPS ach i instytucjach rynku pracy, stowarzyszeniach i organizacjach poż. publ.
 
Organizator zastrzega, że przyjmowane będą tylko kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty, które muszą:
·  mieć wypełnione wszystkie pola,
·  być podpisane w sposób czytelny,
·  opatrzone datą.

Zasady rekrutacji;
1. Proces rekrutacji 01.07. 2010 roku?}.
2. Formularze będą przyjmowane do{5 dnia przed datą rozpoczęcia szkolenia}.
3. Terminy oraz daty poszczególnych naborów oraz etapów rekrutacji, jak i wyniki działań rekrutacyjnych będą podawane do wiadomości potencjalnych uczestników na stronie internetowej projektu.
4.  W przypadku nieskompletowania uczestników szkolenia określonych w §3 pkt. 2 przewidziano niezwłoczne zintensyfikowanie działań informacyjnych.
5. Przewiduje się stworzenie 9 osobowej listy rezerwowej.
6. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej.
7. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Projektu podlegają rejestracji.
8. Zgłoszenia otrzymane przed …........2010 roku będą brane pod uwagę.
9. Uczestnik, który będzie chciał zrezygnować z udziału w projekcie a pozytywnie przejdzie proces rekrutacji jest zobowiązany do zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługują środki odwoławcze.
 
Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
1. poprawne wypełnienie i dostarczenie w terminie dokumentów określonych w §3 pkt.4,
2. rejestracja i weryfikacja złożonych dokumentów,
3. przeprowadzenie testów psychologicznych,
4. rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją z zakwalifikowanymi uczestnikami,
5. wybór Beneficjentów Ostatecznych na podstawie przynależności do grupy docelowej, 
    motywacji kandydata, predyspozycji , oceny doradców i psychologów oraz ustalenie 
    indywidualnej ścieżki rozwoju z doborem odpowiednich kursów zawodowych ( IPD)
6. sporządzenie listy uczestników szkolenia,
7. przesłanie pocztą elektroniczną oraz tradycyjną informacji do wszystkich osób, które 
    zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie.
Kwalifikacje uczestników szkolenia;
O przyjęciu kandydata do udziału w projekcie decydować będą następujące kryteria:
  poprawne wypełnienie i przesłanie do biura projektu w wyznaczonym terminie
   dokumentów rekrutacyjnych,
  spełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej.
  uzyskanie wymaganej ilości wagi punktów na poszczególnych etapach rekrutacji.
 
Rezultatem rekrutacji będzie wyselekcjonowanie grupy 75 uczestników , którzy wezmą udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, oraz uzyskają szansę na uczestnictwo w doradztwie oraz kursach     zawodowych objętych niniejszym projektem na podstawie Indywidualnego Planu Działania, który w odpowiedni sposób ukierunkuje ich rozwój zawodowy.
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą poinformowani o jej wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tradycyjnej.
 
Kontakt:
Biuro Projektu
„Centrum Aktywności 45+”
45- 368 Opole
ul. Ozimska 48 pok. 21
czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 77 44 25 406 fax: 77 44 25 406 wew.102
www.centrumaktywnosci45.pl e-mail: opole@gwarancja.com.pl
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
 
W załączeniu regulamin rekrutacji oraz karta rekrutacji.
 
DOCregulamin_rekrutacji[1] U.doc (108,00KB)
DOCkarta rekrutacyjna do projektu.doc (229,00KB)