×
Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Dofinansowanie zakupu podręczników -
"Wyprawka szkolna" 2012/2013


Wójt Gminy Komprachcice informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów   z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,
istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół na terenie gminy Komprachcice

Pomoc przysługuje:

1. Uczniom klas II-IV szkół podstawowych, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 351 zł.                                                                     

2. Uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w którym dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)  tj. o dochodzie  na osobę w rodzinie nie większym niż  504 zł.

3. Uczniom klas II-IV szkół podstawowych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

Uwaga: nie dotyczy uczniów klas I szkół podstawowych!                     

4. Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełnosprawności sprzężonymi w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, realizującym kształcenie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

 

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników

Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 5 września 2012 roku w szkole do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 (wniosek do pobrania w szkole).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

1. zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;

2. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz ucznia z niepełno sprawnościami sprzężonymi – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną;

5. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 
Dodatkowe wyjaśnienia

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do wniosku należy dołączyć informacje o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu  „Wyprawka szkolna”.

Zwrot kosztów zakupu dofinansowania podręczników wynosić będzie:

180 zł
dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
180 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej

210 zł
dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej
210 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej

 325 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum

 

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół