×
Wyszukaj w serwisie

Przyroda

Przez gminę Komprachcice przepływają następujące cieki:

 • Prószkowski Potok
 • Krzywula i Olszanka (po granicach gminy)
 • Ochodzanka
 • Bródek
 • Ryjec

oraz kilka większych naturalnych cieków bezimiennych, m. in. dopływ Prószkowskiego Potoku i dopływ Bródka.

Żadna z rzek w gminie nie powoduje zagrożenia powodziowego mimo bardzo zmiennych przepływów. Dość liczne stawy na terenie gminy są tworami sztucznymi.

W wyniku spiętrzenia wód cieku Bródek powstał w Komprachcicach zbiornik małej retencji  użytkowany przez Koło Wędkarskie. Na terenie gminy występują jeszcze zbiorniki powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych tj. po cegielni w Osinach i Komprachcicach oraz wiele mniejszych w Wawelnie, Chmielowicach, Polskiej Nowej Wsi. Zbiorniki,  z wyjątkiem zbiornika małej retencji w Komprachcicach nie posiadają pozwoleń wodno-prawnych.

Systematycznym badaniom stanu czystości wód podlegają tylko cieki Prószkowski Potok i Ochodzanka. Według badań przeprowadzonych w 1989 r. obie rzeki sklasyfikowane są jako pozaklasowe.

Konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Komprachcice zajmuje się Gminna Spółka Wodna.

Kompleksowy program ochrony środowiska w województwie opolskim przewiduje dla Prószkowskiego Potoku i Ochodzanki I klasę czystości, a dla Bródka – II klasę.


Zieleń

W systemie zieleni na obszarze gminy Komprachcice dominują powierzchnie leśne. Lasy zajmują  powierzchnię 1 049 ha, co stanowi 18,9 % ( w województwie 25,6 %). Tworzą zwarty kompleks w południowo – zachodniej części gminy. Dominują siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego. Większość lasów należy do Lasów Państwowych i podlega Nadleśnictwu w Prószkowie. Lasy niepaństwowe (prywatne i komunalne) mają powierzchnię 79 ha.

Poza lasami, na system zieleni w gminie składają się :

 • niska i wysoka zieleń łęgowa oraz torfowiska w dolinach i źródliskach Prószkowskiego Potoku, Ochodzanki i Bródka i ich dopływów,
 • ciągi zieleni przydrożnej (gminne i powiatowe), które prawidłowo dobrane i nasadzone poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego (ochrona przed olśnieniem, wiatrem);
 • zieleń izolacyjna wokół wysypiska odpadów w Domecku, są to m.in.: topola osika, brzoza brodawkowata, oliwnik wąskolistny, klon zwyczajny, jarząb pospolity, róża pomarszczona, berberys Thunberga, wierzba Iwa;
 • ogrody działkowe w Komprachcicach i Polskiej Nowej Wsi;
 • park w Domecku będący własnością Gminy. Najstarsze drzewa liczą 120 lat. Obecnie park jest bardzo zaniedbany, w stopniu uniemożliwiającym funkcję wypoczynkową;
 • zieleń w granicach cmentarzy i pozostałe tereny zielone w obszarach zurbanizowanych;
 • zieleń w obrębie kaskady stawów w Osinach.