×
Wyszukaj w serwisie

Stowarzyszenie PARTNER

Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” w Komprachcicach powstało na wniosek Przewodniczącego w 1997 r. w oparciu o podpisany układ partnerski między gminami Komprachcice i Hasbergen.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:


  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między gminami partnerskimi i społecznościami,
  • przyjmowanie i organizowanie wyjazdów delegacji i zorganizowanych grup wszelkich organizacji działających w gminach partnerskich,
  • organizowanie oraz koordynacja kontaktów pomiędzy organizacjami działającymi na terenach gmin partnerskich,
  • organizowanie wspólnych imprez kulturalnych i sportowych,
  • działanie w zakresie rozwoju i promocji kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechnianie wiedzy o gminach partnerskich poprzez działalność informacyjną i współpracę ze środkami masowego przekazu,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie „PARTNER” dostaje dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „współpracy z zagranicznymi gminami, z którymi podpisano umowy o współpracy” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.).
Posiada swój statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.