×
Wyszukaj w serwisie

Odnowa Wsi

Odnowa Wsi to program, który powstał pod wpływem inspiracji partnerskiego dla województwa opolskiego landu Nadrenia – Palatynat oraz landu Dolna Austria. Inicjatorem programu i jego koordynatorem merytorycznym w województwie opolskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Ideą programu jest przekształcanie obszarów wiejskich dzięki oddolnemu zaangażowaniu samych mieszkańców.  Stopień  zaangażowania mieszkańców i liderów wiejskich decyduje zatem o powodzeniu programu.

Pozostałe jego cechy to :
  • kompleksowość zmian dokonujących się w przestrzeni fizycznej i społecznej wsi,
  • realizacja przedsięwzięć w oparciu o plan rozwoju wsi i program jej odnowy,
  • wsparcie ze strony regionu i gminy (finansowe, pomoc techniczna, specjaliści).

Podstawowe cele Odnowy wsi to:
  • poprawa jakości życia (sfera relacji sąsiedzkich, międzyludzkich, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, możliwość tworzenia i korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej, wypoczynku i rekreacji oraz zaspokajania bieżących potrzeb bytowych),
  • poprawa standardu życia (infrastruktura techniczna, obiekty w dyspozycji społeczności lokalnej),
  • poprawa bytu (możliwość pracy i zarobkowania oraz związanego z tym inwestowania, a także pozyskiwania środków przez społeczność lokalną na wspólne cele),
  • wzmocnienie tożsamości i wartości życia wiejskiego (historia, dziedzictwo kulturowe, tradycja – to co identyfikuje i wyodrębnia wieś, łączy jej mieszkańców).

Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu to szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb mieszkańców. Mogą one dotyczyć zarówno miejsc spotkań wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice), obiektów historycznych, zabytkowych, przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), jak i imprez kulturalnych (festyny, imprezy cykliczne, tematyczne), folkloru (zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej (boiska, siłownie, szlaki piesze, ścieżki rowerowe), bezpieczeństwa (place zabaw, parkingi), jak również ochrony  środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci).
Więcej o programie na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pełniącego funkcję regionalnego koordynatora programu

Gmina Komprachcice przystąpiła do programu uchwałą Rady Gminy z dnia 27.03.1998 zgłaszając akces wsi Komprachcice. Kolejno do programu przystąpiły Dziekaństwo (25.03.2002), Wawelno i Osiny (26.03.2004), Polska Nowa Wieś (21.10.2005), Ochodze (13.04.2007) i Domecko (18.06.2007).

Program Odnowa Wsi w gminie:

_pozycjamenu33_
_pozycjamenu34_
_pozycjamenu35_
_pozycjamenu36_
_pozycjamenu37_
_pozycjamenu38_
_pozycjamenu39_


Przygotowane: na podstawie opracowań Ryszarda Wilczyńskiego, członka Zarządu Województwa Opolskiego, Pełnomocnika Zarządu ds. realizacji Programu Odnowa Wsi