×
Wyszukaj w serwisie

Strategia rozwoju gminy

            Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to dla Polski okres głębokich przemian ustrojowych.Oprócz wejścia na drogę demokracji i gospodarki rynkowej nastąpiło także upodmiotowienie społeczności lokalnej. Gmina zyskując osobowość prawną i samodzielność podlegającą ochronie prawnej, obarczona została jednocześnie odpowiedzialnością za wykonywane we własnym imieniu zadania.
 
            Ta właśnie odpowiedzialność stawia przed samorządem gminnym potrzebę opracowania dokumentu, dzięki któremu będzie mogła racjonalnie planować swoje działania.
 
            Strategia rozwoju gminy to dokument, który ujmuje główne cele i priorytety w horyzoncie 10–15 lat. Jej konstruowanie jak i realizacja odbywa się przy czynnym uczestnictwie lokalnych liderów i aktorów sceny życia publicznego i prywatnego. Plan strategiczny stanowi własność całej społeczności lokalnej. Jest wyrazem konsensusu wszystkich mieszkańców co do wizji przyszłości gminy.
 
            Ale strategia jest również zapisem dokonanych wyborów. Nie można bowiem nigdy zakładać, że wszystkie cele i zamierzenia będą zrealizowane jednakowo szybko. Ograniczone środki finansowe są zazwyczaj niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Nie jest to dokument o charakterze życzeniowym lecz realistyczny program rozwoju. Zaakceptowane w strategii priorytety i cele stanowią podstawę do opracowania szczegółowych projektów i planów działania.
 
            Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem zamkniętym. W zależności od zaistniałych okoliczności możliwa jest weryfikacja powziętych założeń, w szczególności zaś konkretyzacja wstępnych celów rozwoju, dostosowanie ich do realnych możliwości jak również wprowadzenie zmian na podstawie głębokich analiz.
 
            Punktem wyjścia przy konstruowaniu strategii jest diagnoza i opis stanu istniejącego. Zawiera on dane dotyczące przede wszystkim sytuacji demograficznej, struktury gospodarczej, infrastruktury technicznej. Następnym etapem jest przeprowadzenie analizy SWOT, a więc identyfikacja mocnych i słabych stron gminy oraz wskazanie szans i zagrożeń dla jej rozwoju. Powyższe działania umożliwiają sformułowanie wizji rozwoju gminy  w postaci misji oraz celów ogólnych i szczegółowych. Realizacja strategii zaczyna się od momentu przyjęcia przez Radę Gminy stosownej uchwały i odbywa się przy czynnym udziale całej społeczności lokalnej.

 

 

PDFStrategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2002-2015.pdf (399,46KB)

PDFStrategia Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.pdf (2,88MB)