×
Wyszukaj w serwisie

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Kierownikiem Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa jest Pan mgr inż. Jerzy Najbar


BUDOWNICTWO 

Zamówienia publiczne,
 

 • Inspektor ds. zamówień publicznych – mgr Aleksandra Chlewicka – tel. 77 403 17 12, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Przeprowadzanie spraw w zakresie zamówień publicznych wszelkiego rodzaju inwestycji,
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
 3. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.


Promocja Gminy, Działalność gospodarcza, Projekty unijne
 

 • Inspektor ds. rozwoju gminy – mgr Joanna Słodkowska-Mędrecka – tel. 77 403 17 10, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Wydawanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. Koordynowanie prac nad strategią rozwoju gminy,
 3. Prowadzenie spraw związanych z promowaniem gminy,
 4. Współpraca z zagranicą w ramach porozumień partnerskich,
 5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze żródeł zewnętrzynych,
 6. Wydawanie decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.


Drogi, Oświetlenia uliczne, Place
 

 • Podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów – inż. Rafał Lauterbach – tel. 77 403 17 10, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Utrzymanie bieżace dróg gminnych i mostów,
 2. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 3. Sprawy związane z oświetleniem ulicznym,
 4. Sprawy związane z oznakowaniem ulicznycm,
 5. Prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych.


Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo
 

 • Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - mgr inż. Sebastian Dambiec - tel. 77 403 17 10, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:    
 

 1. Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,
 2. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (powódź, susza),
 3. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
 4. Zakup nieruchomości,
 5. Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości,
 6. Zaświadczenia o nadanie numeru porządkowego budynku,
 7. Współpraca z jednostkami straży pożarnej,
 8. Opiniowanie proponowanych podziałów nieruchomości.


Ochrona środowiska, Leśnictwo, Gospodarka odpadami
 

 • Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Regina Jurek – tel. 77 403 17 12 , e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 2. Kontrola stanu ścieków wodnych,
 3. Wydawanie zezwoleń dla odbiorców odpadów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz transportu i zbierania odpadów,
 4. Wydawanie decyzji polegającej na usuwaniu wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 5. Współdziałanie ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,
 6. Wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
 7. Ochrona drzewostanu na terenie gminy.


Remonty, Inwestycje, Sprawy mieszkaniowe
 

 • Podinspektor ds. budowlanych - inż. Jacek Kosidło  - tel. 77 403 17 19, e-mail: 

Jakie sprawy można załatwić:
 

 1. Składanie wniosków na przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego,
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przebiegiem inwestycji i remontów,
 3. Prowadzenie spraw  związanych z gospodarką mieszkaniową,
 4. Prowadzenie spraw  związanych z kanalizacją sanitarną i wodociągową.


Planowanie przestrzenne, Budownictwo

 • Kierownik Referatu BGR – mgr inż. Jerzy Najbar – tel. 77 403 17 09, 
  e-mail: bgr@komprachcice.pl

Jakie sprawy można załatwić:

 1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 3. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. Uzyskanie informacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 6. Uzyskanie informacji dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,