×
Wyszukaj w serwisie

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

BUDOWNICTWO 

Planowanie przestrzenne, Budownictwo

Kierownikiem Referatu Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa jest Pan mgr inż. Jerzy Najbar – tel. 774031709, e-mail: bgr@komprachcice.pl

Jakie sprawy można załatwić:

 1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
 3. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 4. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. Uzyskanie informacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 6. Uzyskanie informacji dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

Drogi, Oświetlenia uliczne, Place

 • Inspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów – mgr inż. Rafał Lauterbach – tel. 774031710, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:

 1. Utrzymanie bieżace dróg gminnych i mostów,
 2. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 3. Sprawy związane z oświetleniem ulicznym,
 4. Sprawy związane z oznakowaniem ulicznycm,
 5. Prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych.


Gospodarka nieruchomościami, Rolnictwo

 • Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - mgr inż. Sebastian Dambiec - tel. 774031710, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:    

 1. Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,
 2. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (powódź, susza),
 3. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości,
 4. Zakup nieruchomości,
 5. Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości,
 6. Zaświadczenia o nadanie numeru porządkowego budynku,
 7. Współpraca z jednostkami straży pożarnej,
 8. Opiniowanie proponowanych podziałów nieruchomości. 


Ochrona środowiska, Leśnictwo, Gospodarka odpadami

 • Inspektor ds. ochrony środowiska – mgr Regina Jurek – tel. 774031712 , e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 2. Kontrola stanu ścieków wodnych,
 3. Wydawanie zezwoleń dla odbiorców odpadów w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz transportu i zbierania odpadów,
 4. Wydawanie decyzji polegającej na usuwaniu wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 5. Współdziałanie ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,
 6. Wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
 7. Ochrona drzewostanu na terenie gminy.


Remonty, Inwestycje, Sprawy mieszkaniowe

 • Inspektor ds. budowlanych - mgr inż. Marek Heince  - tel. 774031710, e-mail:

Jakie sprawy można załatwić:

 1. Składanie wniosków na przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego,
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przebiegiem inwestycji i remontów,
 3. Prowadzenie spraw  związanych z gospodarką mieszkaniową,
 4. Prowadzenie spraw  związanych z kanalizacją sanitarną i wodociągową.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Pracownik gospodarczy ds. obsługi PSZOK - Kornelia Kurc, telefon służbowy 507195885