×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

Komprachcice;  26.01.2011 r.

 OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert

     Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2011 roku:

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy.
    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu.
4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy  zagranicznej.
 
Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2011 następujące kwoty dotacji:

1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 60.000 zł,
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminykwotę 60.000 zł,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury i sportu kwotę 150.000 zł,
4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i  
    współpracy zagranicznej
kwotę 19.000 zł.
 
Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.
 
Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2011 r.

Załączniki:
PDFTreść ogłoszenia konkursowego.pdf (1 015,55KB)
DOCoferta - wzór.doc (124,50KB)