×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Obowiązuje ustawa rekrutacyjna

18 stycznia 2014 r. weszła w  życie  nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której celem jest określenie na poziomie ustawowym jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

W postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w dalszej części zwanych przedszkolami) w publicznych szkołach podstawowych biorą udział:

  • dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009),
  • dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)

zamieszkałe na terenie gminy Komprachcice.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny   na wolne miejsca w publicznym przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, czyli dziecko raz przyjęte do danego przedszkola nie podlega w kolejnych latach szkolnych rekrutacji. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że w pierwszej kolejności do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę takie kryteria jak: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z tym, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola kryteria, o których mowa wyżej określa dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z wójtem. Kryteria dodatkowe określa się z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriów może być nie więcej niż 6 i każdemu przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Również terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z wójtem. Spełnianie przez kandydata kryteriów potwierdzane jest oświadczeniami lub dokumentami- zgodnie ze wskazaniami we wniosku rekrutacyjnym.

Dyrektorzy przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, w których mieszczą się oddziały przedszkolne, w uzgodnieniu z wójtem ustalili na rok szkolny 2014/2015 następujące terminy rekrutacji:          

L.p.

Rodzaj czynności

Termin- przedszkola i oddziały
przedszkolne

Termin postępowania uzupełniającego- przedszkola/ oddziały przedszkolne

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

od 10 do 31 marca 2014 r.

od 04 do 14 sierpnia 2014 r./     od 11 do 14 sierpnia 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2014 r.

20 sierpnia 2014 r.

3.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły

do 30 kwietnia 2014 r.

do 25 sierpnia 2014 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09 maja 2014 r.

28 sierpnia 2014 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci  i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, tj. na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Komprachcice dostępne na stronach internetowych szkół.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także  wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.

Terminy postępowania uzupełniającego do publicznego gimnazjum, jeśli nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum uzgadnia z wójtem.

Druki deklaracji/ zgłoszeń/ wniosków do pobrania w poszczególnych placówkach na terenie gminy Komprachcice.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz dyrektor publicznego gimnazjum.

 

Podstawa prawna ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)