×
Wyszukaj w serwisie

Nowy konkurs grantowy

Szczegółowe informacje na temat grantu można pobrać ze strony http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-dotacyjny- 
 

Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które spełniają kryteria merytoryczne:

 • planowane w ramach mikrodotacji działanie w sferze pożytku publicznego lub/i – w przypadku NGO – dotyczące zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, kosztów adaptacji lokalu, oprogramowania komputerowego, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowego finansowania kosztów osobowych związanych z obsługą prawną, księgową, informatyczną, poszerzenia zakresu świadczonych usług;

 • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;

 • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;

 • demokratyczny system zarządzania;

 • możliwie wspólnotowy charakter działania, angażowanie wolontariuszy do pracy i innych partnerów społecznych;

 • innowacyjny charakter przedsięwzięcia;

 • trwałość planowanych działań;

 • prawidłowość wykonania budżetu.

Młoda organizacja pozarządowa/grupa nieformalna/grupa samopomocowa ubiegająca się o mikrodotację musi:

 • wypełnić wniosek w Generatorze (link znajduje się na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl), następnie wydrukować „Potwierdzenie złożenia wniosku” i wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub dostarczyć osobiście do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork.
 • lub pobrać wniosek ze strony www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl, następnie wysłać go pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres ww. siedzib Operatorów.

Termin realizacji zadania

 • Okres realizacji mikrodotacji 15.09. – 15.11.2014 r.
 • Wszystkie oferty spełniające kryterium dostępu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.09.2014 r.
 • Nabór wniosków zakończy się 25.08.2014 r. o godzinie 15:30 (w przypadku wysyłania wniosku poczta tradycyjną decyduje data wpłynięcia wniosku).