×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

w terminie od 13.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach, przy ul. Kolejowej 3 , w pokoju

nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w wybranej formie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2015 roku:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Komprachcice ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres:
  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Komprachcice, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Komprachcice.

                                                                                          

      Wójt Gminy
              /-/
Leonard Pietruszka