×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja 2015/2016 - przedszkola/szkoły podstawowe/gimnazjum

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w dalszej części zwanych przedszkolami) w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 biorą udział dzieci 3-4-5. letnie (urodzone w latach 2012-2010) zamieszkałe na terenie gminy Komprachcice.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny  na wolne miejsca w publicznym przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, czyli dziecko raz przyjęte do danego przedszkola nie podlega w kolejnych latach szkolnych rekrutacji. W pierwszej kolejności do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. określa następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im wartość kryterium w punktach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium      w punktach

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Dziecko zamieszkałe w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

10

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego

2.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

6

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

4

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

3

Pisemne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej- w przypadku publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnym również w tej szkole

 

2

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

6.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Komprachcice i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym obejmującym zasięgiem gminę Komprachcice

 

1

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Dyrektorzy przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, w których mieszczą się oddziały przedszkolne, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Komprachcice ustalili na rok szkolny 2015/2016 następujące terminy rekrutacji:               

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

od 04 do 18 marca 2015 r.

od 03 do 07 sierpnia

2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

07 kwietnia 2015 r.

17 sierpnia 2015 r.

3.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola

do 20 kwietnia 2015 r.

do 21 sierpnia 2015 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

28 kwietnia 2015 r.

27 sierpnia 2015 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci  i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, tj. na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Komprachcice dostępne na stronach internetowych szkół.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także  wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznego gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.

Terminy postępowania uzupełniającego do publicznego gimnazjum, jeśli nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum uzgadnia z wójtem.

Druki deklaracji/ zgłoszeń/ wniosków do pobrania w poszczególnych placówkach na terenie gminy Komprachcice.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz dyrektor publicznego gimnazjum.

AB