×
Wyszukaj w serwisie

Podłącz swoją posesję do sieci kanalizacyjnej

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

 

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej

w sołectwach Ochodze, Domecko i Wawelno

dla osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego

uprasza się

 

mieszkańców posiadających możliwości techniczne o podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W tym celu należy:

  • Uzyskać warunki techniczne z ZGKiM Komprachcice;
  • wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi;
  • przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt zgłosić w siedzibie ZGKiM Komprachcice (ul. Rolnicza 6 w Komprachcicach) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci;
  • podpisać umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. ZGKiM Komprachcice;
  • zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia;

 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: tj.: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.