×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o konsultacjach społecznych

W PRZEDMIOCIE WYŁĄCZENIA Z GRANIC GMINY KOMPRACHCICE OBSZARU SOŁECTWA CHMIELOWICE I OBSZARU SOŁECTWA ŻERKOWICE I WŁĄCZENIA ICH DO GRANIC MIASTA OPOLA

        Na podstawie § 9 Uchwały Nr IX / 46 / 11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice oraz Zarządzenia Nr 158.2016 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice w przedmiocie wyłączenia z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice, informuje się o wynikach konsultacji społecznych, które przeprowadzone zostały w dniach od 13 lutego 2016 r. do 17 lutego 2016 r. z wyłączeniem niedzieli 14. 02. 2016 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były we wszystkich sołectwach Gminy Komprachcice w przedmiocie wyłączenia z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączenia ich do granic Miasta Opola.

 Forma badania opinii mieszkańców:  za pomocą anonimowych ankiet konsultacyjnych, co oznacza, że żadne informacje zebrane w postaci ankiet konsultacyjnych nie będą upublicznione ani interpretowane indywidualnie. Wyniki badania są analizowane jedynie w postaci zbiorowych zestawień.

W dniu 13 lutego 2016 r. w godz. od 9.00 – 20.00 w każdym sołectwie, w wyznaczonych  lokalach konsultacyjnych.

 W dniach od 15 lutego 2016 r. do dnia 17 lutego 2016 r. w godz. od 17.00 – 21.00 poprzez wskazanych przez sołtysów ankieterów, dla tych mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy nie uczestniczyli w konsultacjach w dniu 13 lutego 2016 r.

 Ankieterzy, którzy przeprowadzali badanie ankietowe, to mieszkańcy Gminy Komprachcice, którzy zostali wyposażeni w opisane i opieczętowane urny konsultacyjne, listy zawierające wykaz mieszkańców, stosowne upoważnienia oraz w identyfikatory.

 Celem konsultacji było zbadanie opinii mieszkańców Gminy Komprachcice w sposób umożliwiający im wyrażenie swojej opinii w temacie konsultacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych we wszystkich sołectwach Gminy Komprachcice w dniach: 13.02.2016 r., 15.02.2016 r., 16.02.2016 r., 17.02.2016 r. za pomocą anonimowych ankiet, z których mieszkańcy Gminy Komprachcice mieli wybrać jedną z trzech zaproponowanych tez:

„ Jestem przeciw wyłączeniu z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniu ich do granic Miasta Opola”, „ Jestem za wyłączeniem z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniem ich do granic Miasta Opola”, „ Wstrzymuję się od zabrania głosu”, ustalono:

1) Liczba mieszkańców Gminy Komprachcice uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych wynosi:  10 847;

2) Liczba uprawnionych mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych wynosi: 5 479;

a) liczba uprawnionych mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy wypowiedzieli się „ Jestem przeciw wyłączeniu z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniu ich do granic Miasta Opola” wynosi: 5 146 , tj.  93,92 % ogółu mieszkańców Gminy Komprachcice biorących udział w konsultacjach społecznych,

b) liczba  mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy wypowiedzieli się „ Jestem za wyłączeniem z granic Gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniem ich do granic Miasta Opola” wynosi: 253, tj. 4,62 % ogółu mieszkańców Gminy Komprachcice biorących udział w konsultacjach społecznych,

c) liczba  mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy wypowiedzieli się „ Wstrzymuję się od zabrania głosu” wynosi: 57 tj. 1,04 % ogółu mieszkańców Gminy Komprachcice biorących udział w konsultacjach społecznych,

d) liczba mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy oddali głos nieważny wynosi: 23 tj. 0,42 %  ogółu mieszkańców Gminy Komprachcice biorących udział w konsultacjach społecznych.

3) Frekwencja mieszkańców Gminy Komprachcice, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych  wyniosła 50,51 %.

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych Zespół konsultacyjny sporządził raport i przedłożył go Wójtowi Gminy Komprachcice w dniu 18 lutego 2016 r. Raport dostępny jest na portalu społecznościowym Gminy Komprachcice, dostępne są również zdjęcia z jawnego przeliczenia ankiet konsultacyjnych, dających podstawę do ustalenia wyników konsultacji społecznych.

Podczas trwania konsultacji społecznych w dniu 13 lutego 2016 r. lokale konsultacyjne w Komprachcicach, w Dziekaństwie oraz w Chmielowicach, wizytowane były przez Telewizję Regionalną w Opolu i przeprowadzony był sondaż wśród  ankietowanych mieszkańców.

Za udział w konsultacjach społecznych, wszystkie pozytywne opinie i wnioski o pozostawieniu Gminy Komprachcice w obecnej wielkości serdecznie dziękuję.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                   Leonard Pietruszka