×
Wyszukaj w serwisie

nabór na stanowisko główny księgowy

OGŁOSZENIE   O   NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach,  ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice:

 

I.       Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

/to wymagania konieczne do podjęcia pracy na  danym stanowisku/

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;             

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II.        Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

/to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku/

1) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;

2) wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;

3) ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów

w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

5) posiadanie cech osobowości takich jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia.

 

III.       Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

1) prowadzenie rachunkowości  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, placówek oświatowych oraz żłobka (zwanych dalej „jednostkami”) z terenu Gminy Komprachcice zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostek;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w jednostkach ;

5) współpraca z dyrektorami jednostek  przy przygotowywaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków;

6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów jednostek;

7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków w jednostkach;

8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

9) nadzorowanie  przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

10) nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

11) prowadzenie  rozliczeń inwentaryzacji składników majątku placówek oświatowych;

12) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

13) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych;

14) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych;

15) przygotowywanie materiałów finansowych dla Wójta Gminy Komprachcice;

16) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

17)obsługa programów finansowo- księgowych niezbędnych do prowadzenia rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych;

18)rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych podczas zmian na stanowiskach kierowniczych;

19)prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego;

20)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i finansowej w jednostkach;

21) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

IV.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 

  1. Miejsce pracy:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym, stanowisko pracy na poziomie-2. Konieczność poruszania się po kondygnacjach. Bezpieczne warunki pracy.

  1. Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, kontaktem z interesantem, przemieszczaniem się w budynku i poza nim, wyjazdami służbowymi, rozmowami telefonicznymi.

 

V.  Informacja o wskaźniku  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  jest wyższy niż 6%.

 

VI.     Wymagane dokumenty:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach  są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

1) list motywacyjny i curriculum vitae;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);

12) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.

 

VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”  można składać osobiście w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 (pok.2013) w godzinach urzędowania Zespołu lub przesłać na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ul. Kolejowa 3,  46-070 Komprachcice w terminie do dnia 29 lutego2016 r. do godziny 14.00 /decyduje data wpływu/

 

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia.

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www. bip.komprachcice.pl/obsluga-oswiaty oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-403-17-20