×
Wyszukaj w serwisie

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym  podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do tj. m.in.  klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum.

Więcej na temat uprawnionych, kryteriach, wysokości i procedurach przyznawania pomocy finansowej w załaczniku poniżej.

PDFInformacja - wyprawka szkolna- 2016/2017.pdf (422,90KB)