×
Wyszukaj w serwisie

Uwaga - zmiany w wycince drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody na mocy której zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew, w szczególności dla osób fizycznych.

Skończyła się swoboda w decydowaniu o tym, co można wyciąć z własnej posesji.

Zgodnie ze zmianą ustawy osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości jest obowiązana dokonać zgłoszenia właściwemu organowi (tut. Wójt Gminy Komprachcice) zamiar usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia organ  dokonuje oględzin drzew zgłoszonych do usunięcia, ustalając nazwę  gatunku i obwód pnia na wysokości 5 cm. Z czynności sporządza protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia ich dokonania może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w tym terminie organ nie wniósł sprzeciwu, zgłaszający może usunąć drzewa będące przedmiotem zgłoszenia. Zgłaszający, który zamierza usunąć drzewo/drzewa w terminie krótszym niż przepisowe 14 dni, może dokonać tego na podstawie zaświadczenia wydanego przez organ do którego wniósł zgłoszenie.

Wszystkie drzewa o obwodach mniejszych niż podane powyżej nie wymagają przeprowadzenia opisanej procedury.  Te drzewa osoba fizyczna może usuwać bez zgłaszania.

Nieusunięcie drzew będących przedmiotem zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin będzie skutkowało ponownym zgłoszeniem do właściwego organu.

Przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do:

  1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2
  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenie i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni (w rozumieniu ustawy) oraz
  3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  2. drzew lub krzewów owocowych,
  3. drzew lub krzewów na plantacjach lub lasach.

DOCZgłoszenie usunięcia drzewa.doc (28,00KB)