×
Wyszukaj w serwisie

Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych

plakat-2.jpeg

Projekt - projekt pn. „Akademia opolskich kwalifikacji zawodowych”, realizowany przez Izbę Rzemieślniczą z siedzibą w Opolu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 09.02.02 - wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  RPOP.09.02-IP.03-16-001/16, zawartej między Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, a Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

Grupę docelową stanowi 96 osób dorosłych, w tym 38 kobiet i 58 mężczyzn, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 100% grupy docelowej stanowią osoby z terenu woj. opolskiego, obszar Aglomeracji Opolskiej tj. osoby fizyczne mieszkające na terenie woj. opolskiego, obszar powiatów tworzących Aglomerację Opolską, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby pracujące, nieaktywne, bierne zawodowo, osoby bezrobotne i uczące się. Kryterium formalne stanowi bowiem,oprócz bycia osobą dorosłą z woj. opolskiego, Aglomeracja Opolska, chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych będąca własną inicjatywą (uczestnictwo w projekcie/kursie niezależne od pracodawcy, urzędu pracy,itp.) bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy.

Formy wsparcia w ramach projektu:

- kurs zawodowy w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs mistrzowski w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim

- kurs zawodowy w zawodzie cieśla, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs zawodowy w zawodzie dekarz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs mistrzowski w zawodzie dekarz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim

- kurs zawodowy w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs zawodowy w zawodzie operator obrabiarek skrawających, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs mistrzowski w zawodzie operator obrabiarek skrawających, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim

- kurs zawodowy w zawodzie kucharz, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs mistrzowski w zawodzie kucharz, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim

- kurs zawodowy w zawodzie fryzjer, w wymiarze 120 godzin, zakończony egzaminem czeladniczym

- kurs mistrzowski w zawodzie fryzjer, w wymiarze 100 godzin, zakończony egzaminem mistrzowskim

- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 86 godzin, zakończony egzaminem na instruktora praktycznej nauki zawodu

 

Wszystkie kursy są bezpłatne. Kontakt:

Izba Rzemieślnicza w Opolu

ul. Katowicka 55

45-061 Opole

tel. 77 454 31 73, 77 453 79 71 wew. 20 lub 22 oraz mailowo .

Szczegóły dotyczące projektu, niezbędne dokumenty tj. regulamin uczestnictwa, formularze znajdują się tutaj: www.aokz.pl   lub http://www.izbarzem.opole.pl/2017/04/projekt-akademia-opolskich-kwalifikacji.html.