×
Wyszukaj w serwisie

Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka)

uczniów szkół dla dzieci i młodzieży

 

  1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
  2. Termin składania wniosków w szkołach – do 12 września 2017 r.
  3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do

kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

 

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci

i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły

I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej  szkoły muzycznej

II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego

 

 W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej

przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

 Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

    lub znacznym

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły

I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

 

445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej

szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

 

 175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II

i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej

i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

III. Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika

socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących

rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek dostępny w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018

3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 12 września 2017 r.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

– Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

 Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną lub Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

 

 W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

 W przypadku szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników , ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

 

W przypadku szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

 

Lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników , zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników , na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

 

W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, środki na udzielenie pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na rachunek bankowy szkoły.

 

W przypadku szkół rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, środki na udzielenie pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, przekazuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na rachunek bankowy szkoły.

W przypadku szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, środki na udzielenie pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, przekazuje minister właściwy do spraw środowiska, na rachunek bankowy szkoły.

 

 Dyrektor szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia

w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt

zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy finansowej

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym– również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości pomocy, w formie dofinansowania zakupu podręczników, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym -  również zakupu  materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

- imię i nazwisko ucznia;

- nazwę i adres szkoły;

- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;

- kwotę zakupu;

- datę zakupu;

- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. poz. 1457).