×
Wyszukaj w serwisie

XVIII Sesja Rady Gminy Komprachcice

W dniu 6 września br. odbyła sie XVIII sesja Rady Gminy Komprachcice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Arkadiusz Wiśniewski - prezydent Miasta Opole oraz Renata Ćwirzeń - Szymańska - Skarbnik Miasta Opole. Wizyta Pana Prezydenta i Pani Skarbnik jest zwieńczeniem postulatów jakie Gmina Komprachcice negocjuje w ramach trwających rozmów w sprawie porozumienia dotyczącego przekazania majątku sołectw Chmielowice i Żerkowice, które od 1 stycznia 2017 stały się częścią Opola, a służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Współpraca miedzy gminami dotyczyć będzie wielu płaszczyzn m.in. polityki społecznej tj. karty „Opolski Senior” i „Opolska Rodzina” dla mieszkańców Gminy Komprachcice oraz realizacji wspólnych projektów drogowych.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały w sprawach:

1. nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice - Andrzej Bojarski;
2. nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice - Franciszek Wilczek;
3. zmiany Uchwały nr XIX.120.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice;
4. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017-2020;
5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2020;
6. zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
7. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym;
8. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Opole mienia Gminy Komprachcice w związku ze zmianą granic gmin, w drodze porozumienia zainteresowanych Gmin;
9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice;
10. przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.