×
Wyszukaj w serwisie

Straż Miejska w Gminie Komprachcice

Od dnia 1 marca na terenie naszej gminy działalność prowadzi Straż Miejska na podstawie Porozumienia i umowy podpisanych pomiędzy Wójtem Gminy Komprachcice, a Prezydentem Miasta Opole.

Głównym celem działania funkcjonariuszy będzie przede wszystkim edukacja ekologiczna w zakresie niskiej emisji, sposobu spalania paliw stałych w piecach c.o. jak również czuwanie nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy.

Strażnicy będą sprawdzać stopień realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej i opróżniania zbiorników bezodpływowych, jak również wyposażenia posesji w pojemniki na odpady komunalne.  . Przeprowadzone zostaną również zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach gminy.

W dniach od 03.04.2018 r. do dnia 12.04.2018 r. odbędą się zebrania wiejskie, na których zostanie przedstawiony mieszkańcom zakres i sposób działania Straży Miejskiej w poszczególnych sołectwach.

Szczegółowy terminarz zebrań wiejskich:

03.04.2018r. godz. 19.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w  Polskiej Nowej Wsi

04.04.2018r. godz. 18.00  w budynku „Starej Szkoły” w Domecku

05.04.2018r. godz. 19.00  w „Pawilonie Sportowym”, przy ul. Sportowej 10 w   Wawelnie

06.04.2018r. godz. 19.00  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ochodzach

10.04.2018r. godz. 18.00 w budynku „Domu Spotkań Wiejskich” w Dziekaństwie

11.04.2018r. godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osinach

12.04.2018r. godz. 19.00  w Samorządowym Ośrodku Kultury w  Komprachcicach

Funkcjonariusze pracować będą na dwie zmiany w cyklach tygodniowych tj. w godz. Od 7.00-15.00 – I zmiana i od godz. 13.00 – 21.00 – II zmiana.

 

Telefon kontaktowy : 77 4025100

Siedziba Straży Miejskiej: Komprachcice ul. Ks. Prałata B. Bilińskiego 2 (siedziba GOPS)

Ustala się stały dyżur strażnika Straży Miejskiej w siedzibie urzędowania w każda środę  w godz. od 14.00 – 15.00