×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

PRACA NA ZASTĘPSTWO

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną inspektora ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Komprachcicach zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika  proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Komprachcicach, w terminie do 5 września 2018 r. do godz. 10.00.

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Urząd Gminy w  Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

Określenie stanowiska pracy:

stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w  Komprachcicach

Forma zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia  od dnia 10 września 2018 r.;
  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
  3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

I. Wymaganie niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne;
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. Prawo jazdy kategorii B;
  6. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak :

a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

c) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

e) koordynacja robót drogowych,

f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

g) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych,

h) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

i) prowadzenie wykazu stanu dróg gminnych dla każdej drogi osobno,

j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

k) koordynacja robót drogowych,

l) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczeniowych,

ł) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

m) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

o) opiniowanie lokalizacji zjazdów,

p) wydawanie zgody na przejścia mediami przez tereny drogi.

2. Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym trzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu.

3. Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia.

4. Prowadzenie książki obiektu – dróg i obiektów mostowych.

5. Udostępnianie informacji publicznych lub odmowa udostępnienia informacji w formie decyzji.

6. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad oświetleniem ulicznym, zgodnie z wymogami ustawowymi w tym zakresie, nałożonymi na gminę do realizacji.

7. Wydawanie zgody na umieszczanie reklam na terenach i obiektach Gminy Komprachcice.

8. Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji publicznej.

9. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego – taksówkę.

10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób.

11. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do właściwości referatu.

12. Sprawne i rzetelne załatwianie spraw obywateli.

13. Dbałość o powierzony sprzęt komputerowy, właściwe wykorzystywanie go do celów służbowych, współdziałanie z informatykiem w zakresie prawidłowego działania sprzętu.

14. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w niniejszym zakresie czynności a zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 

III. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5) kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

8) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dodatkowe informacje:

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną o tym fakcie powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4031704 lub w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 ( pokój kadr nr 107, I – sze piętro ).

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                                                                                     Leonard Pietruszka

 

Komprachcice; 24.08.2018 r.