×
Wyszukaj w serwisie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

ORO.522.1.2018                                                                                                                              Komprachcice dnia; 20 września 2018 r.

                          

          ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

 

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,

                                                 
                                                                                                             z a p r a s z a m

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3.

Przedmiot konsultacji:
Roczny Program współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii o przedłożonym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Forma konsultacji:
Dyskusja nad dokumentem, zebranie opinii, uwag oraz wniosków dotyczących przedłożonego projektu programu współpracy.
Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice.


                                                                                                                                                    Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                                                                                             Leonard Pietruszka

                                                                      

W załączeniu:
PDFprojekt uchwały w spr. Rocznego Programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na 2019 r..pdf (214,21KB)
PDFuchwala-nr-xxxii-243-10.pdf (75,46KB)