×
Wyszukaj w serwisie

UWAGA - zmiany w gospodarce odpadami

segregacja odpadów1.jpeg

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy w Komprachcicach informuje, iż ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Komprachcice od lutego 2019 r. ulegną zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym Gmina zmuszona jest do zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, która zapewni realizację całego zadania.

 

Wzrost stawek opłat spowodowany jest następującymi czynnikami:

a) systematycznym zwiększaniem ilości odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych z terenu naszej gminy;

b) wprowadzeniem dodatkowego  odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów oraz papieru, co jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które na terenie Gminy Komprachcice zacznie obowiązywać od 1.02.2019r.

Złożona oferta w ogłoszonym przez Gminę przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pokazała, iż przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczą do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2019 r.

W związku z tym Rada Gminy Komprachcice podjęła stosowną uchwałę dotyczącą zmiany stawki opłaty.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
•    SELEKTYWNY - wynosi 18,70 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
•    NIESELEKTYWNY – wynosi 37,40 zł od każdego  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

segregacja odpadów.png

Uwaga!

W lutym 2019 r.,  każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie  danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Wzrost opłaty spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy obowiązującego obecnie prawa wymagają bowiem, aby opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu tj. m.in. wydatki za odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. Z uwagi na fakt, iż pierwsze deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były składane sześć lat temu (I kwartał 2013 r.) uprzejmie informuję, iż dla zapewnienia aktualności danych systemu gospodarki odpadami niezbędna jest aktualizacja złożonych w 2013 r. deklaracji. Aktualizacja przeprowadzona zostanie przez pracowników Urzędu Gminy i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach przy pomocy sołtysów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Prosimy o wyrozumiałość i uczciwość w tym zakresie.

segregacja odpadów 2.jpeg

UWAGA Mieszkańcy

 

Od lutego nieznacznie ulegnie zmianie nasz system gospodarki odpadami. W ramach opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi każda posesja zostanie dodatkowo wyposażona w pojemnik na odpady ulegające biodegradacji (pojemnik koloru brązowego) z napisem „BIO” o poj. 120 l /na gospodarstwo oraz worek koloru niebieskiego na papier o poj. 120 l/na gospodarstwo.

Pojemnik na „Bio” odbierany będzie w okresie kwiecień – październik co 2 tygodnie i w okresie listopad – marzec – co 4 tygodnie. Natomiast worek na papier odbierany będzie co 4 tygodnie. Częstotliwość wywozu pozostałych frakcji nie ulegnie zmianie.

Odbiór pojemników na „Bio” odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, ale od chwili dostarczenia pojemnika na posesję.

Pojemniki na „Bio” będą rozwożone sukcesywnie na posesje przez firmę Remondis  od II połowy lutego. Do tego czasu osoby zainteresowane odbiorem odpadów „Bio” prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednie worki, które można nieodpłatnie odebrać  w Urzędzie Gminy Komprachcice lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Worki na papier wraz z harmonogramem dostarczane są systematycznie na posesje przez pracowników firmy Remondis, aby odbiór tych odpadów mógł nastąpić zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku dostarczenia worka bądź harmonogramu prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6 lub z Urzędem Gminy pod nr tel.

ZGKiM: 77/4646234

Urząd Gminy: 77/4031712

Szczegółowe informacje w sprawie gospodarki odpadami można uzyskać również pod ww. numerami telefonów.

 

 

Ponadto przypominamy, iż w ramach stawki  każdy mieszkaniec Gminy ma zagwarantowany odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), działający przy ZGKiM Komprachcice ul. Rolnicza 6, zgodnie z jego Regulaminem. Każda posesja jest wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane, pojemnik na tworzywa sztuczne i metale (żółta klapa), oraz pojemnik na szkło. W ramach stawki mamy również zapewniony wywóz odpadów wielkogabarytowych w formie wystawki 2 razy w roku. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Dla przypomnienia kilka podstawowych informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.      Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

2.      W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3.      Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4.      Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.