×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice:

1. Do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są:

• dzieci  w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2016-2014),

• dzieci 6 letnie (urodzone w 2013r.) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

2. Do przedszkoli publicznych  przyjmuje się  na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie gminy Komprachcice.

3. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Komprachcice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Komprachcice będzie nadal  dysponowała wolnymi miejscami.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż  3 wybranych placówek przedszkolnych.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka  do przedszkola dostępne od 1 marca 2019 r. w  placówkach przedszkolnych:

1.         Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, ul. Opolska 1

2.         Przedszkole Publiczne w Ochodzach, ul. Ogrodowa 2

3.         Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102

4.         Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52

5.         Publiczna szkoła Podstawowa w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe

oraz

 • kryteria określone w uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 3 marca 2017 r. poz. 634). tzw. kryteria samorządowe.

 

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacjibraku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie**

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Kandydat zamieszkały w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

10

2.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

6

3.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

4

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, domownika rolnika,posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

3

5.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej- w przypadku publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnym również w tej szkole

2

6.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Komprachcice i są/jest płatnikami/-kiem podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym obejmującym zasięgiem gminę Komprachcice bądź podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowego położonych na terenie gminy Komprachcice - warunek jest również  spełniony, gdy tylko jeden z  rodziców/opiekunów prawnych   pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne

 

1

 

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:


Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r .)

 1. Kandydat zamieszkały w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej- wpis we wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego*
 2. Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej- wpis we wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego*
 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- (pkt 3 z tabeli kryteria samorządowe)
 4. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, że oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy-(pkt 4 z tabeli kryteria samorządowe
 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej- (pkt 5 z tabeli kryteria samorządowe)
 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Komprachcice i są/jest płatnikami/-kiem podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym obejmującym zasięgiem gminę Komprachcice bądź podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowego położonych na terenie gminy Komprachcice- (pkt 6 z tabeli kryteria samorządowe)

 

*  wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego do pobrania w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 1 marca 2019 r.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Wójta Gminy Komprachcice. W tym przypadku Wójt Gminy Komprachcice jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Po otrzymaniu informacji jw. rodzice kandydata potwierdzają w przedszkolu lub szkole podstawowej wolę uczęszczania kandydata do wskazanego przez Wójta Gminy Komprachcice przedszkola lub oddziału przedszkolnego od 24.05.2019 r. do 30.05.2019 r. do godz. 15.00.