×
Wyszukaj w serwisie

Kierownik USC - praca na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika  proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Komprachcicach, w terminie do 17 maja 2019 r. do godz. 13.00.

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Urząd Gminy w  Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

 

Określenie stanowiska pracy:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w  Komprachcicach

 

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2019;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wymaganie niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4.  

 a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

 1. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
 2. Prawo jazdy kategorii B;
 3. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

 

 • Wymaganie dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów:
 • ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
 • ustawy - Kodeks cywilny,
 • ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o ewidencji ludności,
 • ustawy o dowodach osobistych,
 • ustawy o opłacie skarbowej,

-          ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. odporność na stres,
 2. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 3. umiejętność rozwiązywania problemów w bezpośrednim kontakcie z obywatelami i szybkiego podejmowania decyzji.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania główne:

 1. Organizowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w formie papierowej oraz w Rejestrze Stanu Cywilnego, dokumentów zbiorowych w formie papierowej i elektronicznej.
 3. Przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokaluoraz poza lokalem usc.
 4. Sporządzanie aktów małżeństw w trybie zwykłym oraz w trybach szczególnych.
 5. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL w związku z zawarciem małżeństwa.
 6. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów kanonicznych.
 7. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski może zawrzeć małżeństwo za granicą.
 8. Sporządzanie pisemnych odmów.
 9. Przyjmowanie oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 10. Sporządzanie aktów urodzenia w trybie zwykłym oraz w trybach szczególnych.
 11. Uznanie ojcostwa.
 12. Przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 13. Przyjmowanie wniosków o wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zmiany imion i nazwisk.
 14. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie (imienia) imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.
 15. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: zupełnych, skróconych, wielojęzycznych, znajdujących się w księgach stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach oraz w rejestrze BUSC w formie papierowej i elektronicznej.
 16. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 17. Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 18. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 19. Dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznych.
 20. Dokonywanie wzmianek i przypisów na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego.
 21. Migracja aktów papierowych do Rejestru Stanu Cywilnego na potrzeby tutejszego urzędu, a także na potrzeby innych usc.
 22. Sporządzanie aktów zgonu w trybie zwykłym oraz w trybach szczególnych.
 23. Przekazywanie właściwym archiwom państwowym ksiąg stanu cywilnego po upływie 100 lat od zamknięcia ksiąg urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia ksiąg małżeństw i zgonów.
 24. Przyjmowanie należnych opłat skarbowych za czynności urzędowe zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.
 25. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał rady gminy i innych materiałów wnoszonych pod obrady rady gminy, jej komisji w ramach właściwości rzeczowej prowadzonych spraw.
 26. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części zadań wykonywanych na tym stanowisku oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu.
 27. Przeprowadzanie bieżącej kontroli wewnętrznej z prowadzonego obszaru działania.
 28. Sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Straży Granicznej.
 29. Sporządzanie odpowiedzi na zapytania osób fizycznych i uprawnionych podmiotów występujących do Urzędu Stanu Cywilnego w ramach ustawowych zadań.
 30. Organizowanie i prawne przygotowanie jubileuszy z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
 31. Przygotowywanie życzeń dla jubilatów kończących 90 rok życia.
 32. Współpraca i korespondencja w zakresie spraw stanu cywilnego z placówkami konsularnymi,
  z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego i instytucjami dokonującymi rejestracji z zakresu stanu cywilnego zgodnie z zasadami określonymi w konwencjach i umowach międzynarodowych.
 33. Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych (przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych oraz nadawanie numeru PESEL).
 34. Usuwanie z urzędu i na wniosek niezgodności w PESEL, na podstawie aktów stanu cywilnego.
 35. Archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa.
 36. Prowadzenie wytwarzanych na stanowisku zbiorów ochrony danych osobowych izgłaszanie nowych zbiorówdo rejestru.
 37. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności podczas nieobecności Inspektora ds. obywatelskich.

2. Zadania pomocnicze:

   1) prowadzenie spraw z zakresu repatriacji.

3. Zadania okresowe:

 1) udział w pracach inwentaryzacyjnych – prace w komisji na polecenie wójta;

 2) prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
  w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4031704 lub w Urzędzie Gminy
  w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 ( pokój kadr nr 107, I – sze piętro ).

 

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Komprachcice, 26.04.2019