×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019 rok

ORO.524.10.2019

                                                                                                            Komprachcice; 12.06.2019 r.

 

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert


     Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr XL.286.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy w 2019 roku pod nazwą:

Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.

Na realizację powyższego zadania przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2019 dotację w kwocie 40.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadanie publiczne należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2019 r. do godz. 15.30.

Załączniki:
PDFtreść ogłoszenia konkursowego.pdf (1,45MB)