×
Wyszukaj w serwisie

skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 6.2019

Wójta Gminy Komprachcice

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j. t.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 j. t.), § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy
w Komprachcicach w okresie 25.06.2019 r. – 26.06.2019 r.

§ 2. Urząd Gminy w Komprachcicach w okresie 25.06.2019 r. – 26.06.2019 r. czynny będzie
w godzinach 07.30 – 14.00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Komprachcice
/-/ Leonard Pietruszka