×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli

W dniach od 24.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zwanych dalej placówkami) skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice (art. 131 ust.1). Rodzice dzieci spoza Gminy Komprachcice mogą ubiegać się o przyjęcie miejsca do placówek, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Komprachcice, w placówkach pozostaną wolne miejsca.

2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek Rodziców (art. 130 ust.4) złożony do dyrektora wybranej placówki (art. 149 ust.1).

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 biorą udział dzieci urodzone w latach 2014-2017.

4. Rodzice dzieci mogą składać wniosek o przyjęcie do trzech wybranych placówek.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, powołana przez dyrektora placówki komisja rekrutacyjna, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. Kryteria ustawowe- art. 131 ust.2):

            1) wielodzietność rodziny kandydata;

            2) niepełnosprawność kandydata       

            3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

            4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

            5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

            6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

            7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

            Kryteria mają jednakową wartość.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone przez Radę Gminy Komprachcice.

7. Obowiązujące kryteria naboru oraz wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określa uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dostępna tutaj.

8. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania wniosków, zostały określone w Zarządzeniu nr 113.2020  Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny  2020/2021, dostępne tutaj.

 

WAŻNE! WNIOSEK MUSI BYĆ KOMPLETNY I ZŁOŻONY W TERMINIE

KOLEJNOŚĆ WNIOSKÓW NIE WPŁYWA NA WYNIK REKRUTACJI.

 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano odziały przedszkolne