×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół

W dniach od 24.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

rekrutacja do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach określonych w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXIII.160.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, dostępna tutaj
  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania wniosków, zostały określone w Zarządzeniu nr 114.2020  Wójta Gminy Komprachcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego        i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny  2020/2021, dostępne tutaj

 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół podstawowych