×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania wniosków, zostały określone w Zarządzeniu nr 218.2021  Wójta Gminy Komprachcice z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny  2021/2022, dostępne są  w linku poniżej:

https://bip.komprachcice.pl/download/attachment/15199/2182021.pdf

Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Wzór wniosku dostępny jest na stronach internetowych szkół podstawowych oraz siedzibach szkół.

- Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora tej szkoły w dniach od 22 lutego do 05 marca 2021 r. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

- Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Gminy Komprachcice dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

- Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Komprachcice o potwierdzenie tych okoliczności.

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Więcek informacji w załączniku poniżej.

DOCXRekrutacja szkoły 2021.docx (18,31KB)