×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie -praca na zastępstwo

PRACA NA ZASTĘPSTWO – STANOWISKO DS. PODATKÓW

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną podinspektora ds. podatków w Urzędzie Gminy w Komprachcicach zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika  proszone są o składanie swoich aplikacji do Urzędu Gminy w Komprachcicach, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.

W ramach informacji przedstawiamy opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Urząd Gminy w  Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice

 

Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko ds. podatków w referacie finansowym w Urzędzie Gminy w  Komprachcicach

 

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia: maj 2021;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1.  Wymaganie niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Co najmniej 5 letni staż pracy.
 6. Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa podatkowa osób fizycznych ze wsi Dziekaństwo oraz osób prawnych na terenie Gminy Komprachcice w zakresie:
 • obsługa programu „podatki” w zakresie zakładania i aktualizacji kart gospodarstw i kart nieruchomości,
 • ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
 • wstępna kontrola złożonych przez osoby prawne deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatków,
 • uzgadniania powierzchni gruntów wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku z ewidencja gruntów i budynków,
 • wystawianie decyzji w zakresie podatków i opłat,
 • wydawanie zaświadczeń wynikających z ewidencji podatkowej;
 1. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu producentom rolnym  podatku akcyzowego ze wsi Dziekaństwo, prowadzenie rejestru wniosków, przygotowanie decyzji, prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranego przez producenta rolnego zwrotu podatku akcyzowego;
 2. Prowadzenie zbiorczego rejestru podatków;
 3. Sporządzanie sprawozdań dot. udzielonej pomocy publicznej.
 4. Informacja dla KRUS dot. opłacania składek przez rolników, wypełnianie kart ewidencyjnych ubezpieczonych ;
 5. Kontrola  i koordynacja prac w zakresie wymiaru podatków.
 6. Opracowanie projektów uchwał z zakresu podatków i opłat lokalnych .
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 8. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług - podatku VAT, współpraca z  jednostkami organizacyjnymi w związku z centralizacją podatku VAT.
 9. Sporządzanie rejestru faktur zakupowych i sprzedażowych.
 10. Sporządzanie miesięcznych deklaracji w sprawie podatku VAT oraz ich korekt.
 11. Znajomość przepisów podatkowych  i zapoznawanie się na bieżąco z ich zmianami dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku VAT;
 12. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
 13. Zastępowanie pracowników ds. podatków w czasie ich nieobecności.

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
  w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 4031704.

 

Wójt Gminy Komprachcice

/-/ Leonard Pietruszka

Komprachcice, 20.04.2021