×
Wyszukaj w serwisie

Spis źródeł ciepła od 1 lipca 2021r.

Spis źródeł ciepła od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 roku ruszył powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

 - informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

 - numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

- adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składam deklarację?

- Od 1 lipca 2021 r.

- Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

- Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Jak możemy złożyć deklarację?

- w formie elektronicznej  (strona internetowa: https://zone.gunb.gov.pl) – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

PDFFormularz A – budynki i lokale mieszkalne.pdf (259,67KB)

PDFFormularz B – budynki i lokale niemieszkalne.pdf (289,42KB)