×
Wyszukaj w serwisie

Czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W dniu 31 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach tego Porozumienia od 31 maja czynny jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3

Tel. 77 4031700

GODZINY PRACY PUNKTU:

poniedziałek 17.30 - 20.00

wtorek  15.30 - 20.00

środa 15.30 - 18.00

W punkcie można zarówno skonsultować, jak i uzyskać pomoc przy wypełnieniu wniosku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

"Czyste powietrze", to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację domu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa czy też dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem Punktu niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,
 • Nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji,
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie),
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę),
 • Stolarka drzwiowa i okienna winny spełniać odpowiednie warunki,
 • Wykorzystywane wyroby budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną,
 • Drzwi zewnętrzne muszą spełniać parametr: 1,30 [W/(m2·K)],
 • Okna muszą spełniać parametr:  0,9 W/(m2K),
 • Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem poniższych zasad „ciepłego montażu”, o ile istnieją możliwości techniczne, m.in. poprzez:
 • osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia,
 • uszczelnienie z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

Wymagana dokumentacja dla wniosków składanych w ramach programu dostępna jest na stronie:

https://portal.wfosigw.opole.pl/ciezka-przez-wfoigw