×
Wyszukaj w serwisie

Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  flaga i godło.png  

 

PROGRAM ”ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022

Gmina Komprachcice informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego począwszy od 21 lutego 2022 r. do grudnia 2022 r.

CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

ADRESACI

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego,

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

LIMIT GODZINOWY USŁUG ASYSTENTA

 •  Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 315 godzin dla dzieci niepełnosprawnych, a dla osób dorosłych nie więcej niż 270 godzin na okres od maja do grudnia bieżącego roku.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione i niezamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00

WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowane z innych źródeł.
 • Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.
 • Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 • W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach, e-mail: , tel. 77 46 47 305.