×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania wniosków, zostały określone w Zarządzeniu nr 518.2023  Wójta Gminy Komprachcice z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, na rok szkolny  2023/2024, dostępne poniżej:

https://bip.komprachcice.pl/3779/1889/zarzadzenia-wojta-2018-2023.html

Rodzice kandydata wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Wzór wniosku dostępny jestna stronach internetowych szkół podstawowych oraz siedzibach szkół.

- Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się do dyrektora szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

- Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Gminy Komprachcice dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

- Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Komprachcice o potwierdzenie tych okoliczności.

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w poniższym pliku:

DOCXZasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023-2024.docx (19,21KB)
 

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół podstawowych