×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2024 rok

ORO.524.11.2023       
                                                                                                                                                                                         Komprachcice; 15.12.2023 r

OGŁOSZENIE
 o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr LXXIV.384.2023 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych Gminy w 2024 roku:

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w części dotyczącej:
    1) Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy;
    2) Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy.
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Na realizację powyższych zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy na rok 2024 następujące kwoty dotacji:
1. Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy kwotę 50.000 zł;
2. Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy kwotę 130.000 zł;
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 200.000 zł;
4. Działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej kwotę 15.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 08 stycznia 2024 r. do godz. 17.00.

Załączniki:
PDFpełna treść ogłoszenia WG o konkursie ofert na 2024.pdf (1,49MB)
DOCXwzor-oferty-realizacji-zadania-publicznego.docx (51,58KB)